Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon Youtube icon

Coming Soon Internationally

May 4, 2022

France
Taking the Heat French
Avec ou sans escorte...

(Taking the Heat)

January 13, 2023

Estonia
One with You Estonia
Sinuga üks

(One with You)

January 18, 2023

The United Kingdom
Touch of Crimson

edition